Asociația de Microfinanțare din România

Activitățile Asociației au ca scop lansarea de programe ce vizează sprijinirea dezvoltării sectorului privat.

Activitati AMF

Activitățile de microfinanțare din România au început în urmă cu mai bine de douăzeci și cinci de ani (1992-1995), când primele instituții internaționale de microfinanțare (IMF) au lansat programe care vizau sprijinirea dezvoltării sectorului privat prin finanțarea înființării și dezvoltării fermelor și a întreprinderilor micro și mici din România. Sectorul de microfinanțare românesc a evoluat rapid și a devenit mai productiv și mai eficient  în realizarea misiunii sale de a furniza produse financiare și servicii de dezvoltare a afacerilor fermierilor și antreprenorilor cu acces limitat la servicii financiare, adaptate nevoilor lor de dezvoltare și capacității lor de rambursare, precum si credite pentru imbunatatirea conditiilor de locuire, access la servicii de sanatate si educatie persoanelor  cu  acces limitat la servicii financiare .

0 Miliarde LEI

Împrumuturi

Valoarea totală a împrumuturilor acordate în anul precedent

0 LEI

Împrumuturi

Valoarea media a împrumutului acordat pentru anul precedent

0

Împrumuturi

Numărul total de împrumuturi acordate la nivelul anului precedent

0

Clienți

Numărul total de clienți deserviți de către membrii AMF în anul precedent

Valoarea portofoliului brut de microcredite

Valoarea portofoliului brut de microcredite  al membrilor asociatiei la sfârșitul anului 2021 era de 2,23 miliarde Lei, cu o creștere de 17% față de decembrie 2020,  și un  numărul de 104 mii de clienți activi. În 202, in contextul socio-economic afectat de pandemia COVID 19, numărul împrumuturilor acordate de către cele 15 instituțiile de microfinanțare participante la studiu  a fost de 92,6 mii cu o valoare totala de  2,04 miliarde lei cu o valoare  medie a microcreditului acordat în 2021 de 22.047 Ron.

Pentru membrii și partenerii noștri, am organizat:

 • 11 workshopuri si intalniri pe teme de interes desfășurate in cadrul si cu co-finanțare de la programele EaSI si SIFTA, in parteneriat cu MFC, EMN, Frankfurt School, Eurom  si AsCAR, la care au participat 292 de reprezentanți ai organizațiilor de microfinanțare  din Romania
 • Participarea, prezentări  si intervenții la Conferințele anuale de microfinanțare ale EMN : “Financial Inclusion” si  MFC: “Microfinance Investing Through Uncertainty,  si participare la conferința on line MFC : “Social financial Vibe 2022” pentru  67 de reprezentanți ai sectorului de microfinanțare din Romania.

 • 2 cursuri pe tema IFRS desfășurate in parteneriat cu KPMG si PwC  la care au participat 55 de reprezentanți ai  organizațiilor de microfinanțare member AMF

 • 1 Forum al principalilor stakeholderi ai sectorului de microfinanțare din Romania in parteneriat cu MFC la care au participat 60 de reprezentanți ai  Băncii Naționale a României, Fondului European de Investiții,  Ministerului de finanțe si  al Turismului si Antreprenoriatului, Fondului Național de Garantare al IMM si ai sectorului Întreprinderilor sociale.

 • 3 studii de interes pentru sectorul de microfinanțare:  Benchmarking Microfinance  Romania 2019-2021 in colaborare cu Eurom, Key stakeholders of the Romanian MF sector, in colaborare cu MFC,  Stadiul de implementare  IFRS  pentru IFN, in colaborare cu PwC.

 • Participare activă si contribuții la 12 intalniri  ale  grupurilor de lobby si advocacy  in microfinantare  organizate  de EMN, MFC si UNHCR

 • Realizarea si diseminarea a doua buletine informative de microfinantare cu știri europene si locale in colaborare cu MFC.

​​Pentru organizarea si coordonarea acestor activități Comitetul Director al asociației s-a întrunit lunar pe parcursul anului2022, in trim. 2  s-a realizat preluarea  de la Primul Comitet director al Asociației, au fost organizate două Adunări Generale prin care s-au aprobat rezultatatele anului 2021 si planul de activități pt. 2022-2023 și au fost  realizate câteva modificări ale statului  pentru a face  activitatea asociației mai eficientă.

Activitati AMF

Sumarul activităților AMF în 2022

2022 a fost un an plin de evenimente pentru Asociația de Microfinantare din Romania!

Activitățile AMF România

 • Realizarea de acțiuni pentru a promova o imagine pozitivă pe piață a activității de microfinanțare, desfășurată cu respectarea eticii profesionale 

 • Organizarea de întâlniri și evenimente cu parteneri/ potențiali parteneri comuni pentru membrii asociației (ex. societăți de asigurare, fonduri de garantare, fonduri de investiții in sectorul de microfinanțare, firme de consultanța/cercetare de piața, etc.) cât și cu asociațiile beneficiarilor de microfinantare 

 • Crearea sau participarea la programe comune de training/ pregătire profesională pentru angajații membrilor asociației 

 • Promovarea de inițiative de modificare a legislației care guvernează activitatea de microfinațare, în vederea îmbunătățirii acesteia și armonizarea acesteia cu reglementările europene și internaționale 

 • Dezvoltarea durabilă a unor parteneriate între toți actorii economici și sociali implicați în activitatea de microfinanțare 

 • Realizarea de acțiuni de facilitare a interacțiunii sectorului economico-social al microfinanțarii cu sectoarele similare naționale și internaționale, cu clienții Instituțiilor Financiare Nebancare de Microfinanțare, autorități, mass-media și/sau alte organizații profesionale 

 • Realizarea de acțiuni de educație antreprenorială și de promovare a incluziunii sociale și reducerii sărăciei prin microfinantarea și finanțarea întreprinderilor sociale 

 • Organizarea si participarea la evenimente publice și private pe subiectul microfinanțării  (conferințe, simpozioane, negocieri, consultări, dezbateri, concursuri, cursuri etc.)

 • Organizarea de acțiuni diverse pentru strângerea de fonduri necesare atingerii obiectivelor asociației cât și accesarea și obținerea de finanțări rambursabile și nerambursabile pentru asociație 

 • Colaborarea cu toate instituțiile statului, consiliile locale, cu unitățile de învățământ şi alte organizații nonguvernamentale pentru realizarea scopului si obiectivelor asociației 

 • Sprijinirea şi organizarea de întâlniri atât între organizațiile nonguvernamentale din țară și străinătate care activează în domeniul microfinanțării, cât și între acestea și autoritățile centrale şi locale ale statului 

 • Înființarea și/sau administrarea/coordonarea în condițiile legii și numai în vederea realizării scopului și obiectivelor asociației, de unități/organizații sociale, de învățământ, de cultură, economice, de cercetare, comerciale, mass-media sau de orice alt tip 

 • Realizarea de acțiuni în domeniul instruirii profesionale, facilitare de schimburi de experiență, practică, voluntariat etc.

 • Asocierea cu alte organizații non-profit, în regim de parteneri sau prin afilierea la alte organizații de profil;

 • Reprezentarea și/sau asistarea/consilierea membrilor, la cererea acestora și în condițiile dorite de aceștia, inclusiv în fața terților;

 • Realizarea de studii, cercetări si analize de impact si de dezvoltare a sectorului de microfinantare;

 • Organizarea de acțiuni de sprijin tehnic și financiar pentru instituțiile de microfinanțare membre, în special pentru consolidarea capacității lor organizatorice și financiare, respectiv acordarea de consultanță în ceea ce privește conducerea organizațiilor prin prezentări, ateliere și traininguri etc;

 • Realizarea de schimburi internaționale în domeniul microfinanțării și domeniile conexe acesteia, vizite de studiu, transfer de know-how, diseminare și replicare de servicii si bune practici;

 • Înființarea sau participarea în structuri, organizații și societăți proprii sau în colaborare cu alte persoane fizice și juridice, ca instrumente operaționale pentru realizarea scopului și obiectivelor asociației;

 • Producerea, editarea și difuzarea de publicații, pe orice suport, crearea de materiale video şi audio, albume, cataloage, broșuri și alte tipuri de publicații si materiale cu privire în principal la microfinanțare;

 • Acordarea de burse, premii, distincții, diplome, medalii și alte forme de premiere persoanelor fizice și juridice care activează în domeniul microfinantarii;

 • Orice acțiuni și activități care sunt in legătura cu scopul și obiectivele asociației.